Sodu węglan bezwodny cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Na2CO3
M (g/mol): 105,99
CAS: 497-19-8
WE: 207-838-8
   
Wyczyść

Sodium carbonate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 g
2. 750 g
3. 1 kg
4. 5 kg
5. 10 kg
6. 15 kg
7. 20 kg
8. 25 kg
9. 50 g
10. 100 g
11. 250 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Na2CO3
2. M (g/mol) 105,99
3. CAS 497-19-8
4. WE 207-838-8
5. H 319
6. P 305+351+338
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. pH ok. 11,5 (50 g/l H2O, 25°C)
5. Temperatura topnienia °C około 891
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C 1600 (rozkład)
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 około 2,53 (w 20°C)
12. Ciężar nasypowy około 1100 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie około 210 g/l (20°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozp. w glicerynie, nierozp. w acetonie, alkoholu

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,8 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Chlorki (Cl) max. 0,001 %
4. Arsen (As) max. 0,00005 %
5. Magnez (Mg) max. 0,005 %
6. Wapń (Ca) max. 0,01 %
7. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
8. Miedź (Cu) max. 0,0005 %
9. Potas (K) max. 0,02 %
10. Azot ogólny (N) max. 0,001 %
11. Wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek
12. Ołów (Pb) max. 0,0005 %
13. Fosforany (j. P2O5) max. 0,002 %
14. Glin (Al) max. 0,003 %
15. Straty po prażeniu max. 0,5 %
16. Siarka całkowita (j. SO4) max. 0,003 %
17. Krzemiany (j. SiO2) max. 0,003 %
Shopping Cart