Sodu węglan 0,05 mol/l odważka analityczna

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Na2CO3
M( g/mol): 105,99
CAS: 497-19-8
WE: 207-838-8
   
Wyczyść

Odważka analityczna to określona ilość substancji (stałej lub roztworu) w zamkniętej ampułce, przeznaczona do sporządzenia roztworu o określonym mianie.

Sodium carbonate analytical weighed amount

Informacje handlowe

L.p. Ilość/ szt.
1. 1 szt.
2. 10 szt.

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Na2CO3
2. M( g/mol) 105,99
3. CAS 497-19-8
4. WE 207-838-8
5. H 319
6. P 305+351+338
7. UN nie dotyczy
8. RID/ADR nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C około 891
5. Temperatura wrzenia °C 1600 (rozkład)
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 około 2,53 (w 20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie około 210 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozp. w glicerynie, nierozp. w acetonie, alkoholu
13. Ciężar nasypowy około 1100 kg/m3
14. pH ok. 11,5 (50 g/l H2O, 25°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Stężenie po rozcieńczeniu do 1000 ml w 20° C 0,05 mol/l ± 0,2 %
Shopping Cart