Sodu tiosiarczan 0,05 mol/l odważka analityczna

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Na2S2O3 * 5H2O
M( g/mol): 248,18
CAS: 10102-17-7
WE: 231-867-5
 
Wyczyść

Odważka analityczna to określona ilość substancji (stałej lub roztworu) w zamkniętej ampułce, przeznaczona do sporządzenia roztworu o określonym mianie.

Sodium thiosulfate analytical weighed amount

Informacje handlowe

L.p. Ilość/ szt.
1. 1 szt.
2. 10 szt.

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Na2S2O3 * 5H2O
2. M( g/mol) 248,18
3. CAS 10102-17-7
4. WE 231-867-5
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. RID/ADR nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 48, rozkład
5. Temperatura wrzenia °C nie dotyczy
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,73 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie ok. 700 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 1000 kg/m3
14. pH 6,0 – 7,5 (50 g/l H2O w 20°C)
15. log Po/w: -4,35 (obl.)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Stężenie po rozcieńczeniu do 1000 ml w 20° C 0,05 mol/l ± 0,2 %
Shopping Cart