Sodu szczawian 0,05 mol/l odważka analityczna

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C2Na2O4
M( g/mol): 134,01
CAS: 62-76-0
WE: 200-550-3
   
Wyczyść

Odważka analityczna to określona ilość substancji (stałej lub roztworu) w zamkniętej ampułce, przeznaczona do sporządzenia roztworu o określonym mianie.

Sodium oxalate analytical weighed amount

Informacje handlowe

L.p. Ilość/ szt.
1. 1 szt.
2. 10 szt.

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C2Na2O4
2. M( g/mol) 134,01
3. CAS 62-76-0
4. WE 200-550-3
5. H 302, 312
6. P 262
7. UN nie dotyczy
8. RID/ADR nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C 250 – 270 rozkład
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna górna brak danych
9. Gęstość g/cm3 2,34
10. Rozpuszczalność w wodzie 37 g/l (20°C), 63 g/l (100°C)
11. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
12. Ciężar nasypowy około 600 kg/m3
13. pH 7,0 – 8,5 (30 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Stężenie po rozcieńczeniu do 1000 ml w 20° C 0,05 mol/l ± 0,2 %
Shopping Cart