Sodu siarczek 9 hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Na2S * 9H2O
M (g/mol): 240,18
CAS: 1313-84-4
WE: 215-211-5
   
Wyczyść

Sodium sulfide nonahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Na2S * 9H2O
2. Synonimy siarczek sodu, siarczek disodu
3. M (g/mol) 240,18
4. CAS 1313-84-4
5. WE 215-211-5
6. H 314, 400, EUH031
7. P 260, 280, 301+330+331, 305+351+338
8. RID/ADR 8, II
9. UN 1849

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarawny
3. Zapach charakterystyczny
4. pH ok. 12,4 (100 g/l H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C 50 (rozkład)
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C >480
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 1,427
12. Ciężar nasypowy około 830 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 470 g/l (10°C), 960 g/l (50°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych słabo rozpuszcza się w alkoholu, nie rozpuszcza się w eterze dietylowym i n-oktanolu

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 95,0 %
2. Wygląd zewnętrzny bezbarwne, rozpływające się kryształy
3. Siarczyny i tiosiarczany (j. SO4) max. 1%
Shopping Cart