Sodu podfosforyn 1 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaH2PO2 * H2O
M (g/mol): 105,99
CAS: 10039-56-2
WE: 231-669-9
 
Wyczyść

Sodium hypophosphite monohydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaH2PO2 * H2O
2. M (g/mol) 105,99
3. CAS 10039-56-2
4. WE 231-669-9
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. pH ok. 6,5
5. Temperatura topnienia °C >90 (rozkład)
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C nie dotyczy
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 1,81 (20°C)
12. Ciężar nasypowy ok. 800 – 1000 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 1000 g/l (20°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych gliceryna
15. log Po/w brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 101,0 – 105,0 %
2. pH (5%, 20°C) ok. 6,5
3. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
4. Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,0002 %
5. Arsen (As) max. 0,00005 %
6. Wapń (Ca) max. 0,001 %
7. Żelazo (Fe) max. 0,0002 %
8. Wygląd zewnętrzny bezbarwne lub białe kryształy lub proszek
9. Ołów (Pb) max. 0,00005 %
Shopping Cart