Sodu podchloryn 10%

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaClO
M (g/mol): 74,44
CAS: 7681-52-9
WE: 231-668-3
   
Wyczyść

Sodium hypochlorite solution

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1 l
3. 2.5 l
4. 3 l
5. 5 l
6. 10 l
7. 20 l
8. 30 l
9. 60 l
10. 100 ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaClO
2. Synonimy chloran (I) sodu
3. M (g/mol) 74,44
4. CAS 7681-52-9
5. WE 231-668-3
6. H 314, 400, EUH031
7. P 260, 280, 301+330+331, 305+351+338
8. RID/ADR 8, II
9. UN 1791

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny do jasnozółtego
3. Zapach chloru
4. pH 11,5 – 12,5 (20°C)
5. Temperatura topnienia °C ok. – 15
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C rozkład powyżej 60
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary około 25 hPa (20°C)
11. Gęstość g/cm3 nie dotyczy
12. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość ok. 10,0 % (aktywnego chloru)
2. Żelazo (Fe) max. 0,05 %
3. Wygląd zewnętrzny ciecz bezbarwna lub jasnożółta
4. Gęstość ok. 1,0681 g/cm3 (18°C)
5. Zawartość wodorotlenku i węglanu sodu (w przeliczeniu na NaOH) max. 20 g/l
Shopping Cart