Sodu pirosiarczyn cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Na2S2O5
M (g/mol): 190,1
CAS: 7681-57-4
WE: 231-673-0
     
Wyczyść

Sodium metabisulfite

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 2 kg
8. 5 kg
9. 10 kg
10. 15 kg
11. 20 kg
12. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Na2S2O5
2. Synonimy disodu disiarczan (IV)
3. M (g/mol) 190,1
4. CAS 7681-57-4
5. WE 231-673-0
6. H 302, 318, EUH031
7. P 280, 305+351+338, 313
8. RID/ADR nie dotyczy
9. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach siarkowy
4. pH 3,5 – 5,5 (50 g/l H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C 150 (rozkład)
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C nie dotyczy
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 1,48 (20°C)
12. Ciężar nasypowy 1000 – 1200 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 650 g/l (20°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych nieograniczona w glicerynie, słaba w alkoholu
15. log Po/w -3,7

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 96,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Chlorki (Cl) max. 0,01 %
4. Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,005 %
5. Arsen (As) max. 0,0001 %
6. Żelazo (Fe) max. 0,002 %
7. Wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek
Shopping Cart