Sodu pirosiarczan cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Na2S2O7
M (g/mol): 222,10
CAS: 13870-29-6
WE: 237-625-5
 
Wyczyść

Sodium pyrosulfate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 2 kg
8. 5 kg
9. 10 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Na2S2O7
2. Synonimy disodu disiarczan (V)
3. M (g/mol) 222,10
4. CAS 13870-29-6
5. WE 237-625-5
6. H nie dotyczy
7. P nie dotyczy
8. RID/ADR nie dotyczy
9. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach brak danych
4. pH brak danych
5. Temperatura topnienia °C 400,9
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C rozkład w 460
7. Temperatura samozapłonu °C brak danych
8. Temperatura zapłonu °C brak danych
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary nie dotyczy
11. Gęstość g/cm3 2,658
12. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
14. log Po/w brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 97,5 %
2. Chlorki (Cl) max. 0,0005 %
3. Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,001 %
4. Magnez (Mg) max. 0,0005 %
5. Wapń (Ca) max. 0,003 %
6. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
7. Azot ogólny (N) max. 0,002 %
8. Fosforany (j. P2O5) max. 0,001 %
9. Glin (Al) max. 0,001 %
Shopping Cart