Sodu metakrzemian 5 hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Na2SiO3 * 5H2O
M (g/mol): 212,14
CAS: 10213-79-3
WE: 229-912-9
   
Wyczyść

Sodium metasilicate pentahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 75 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 1 kg
7. 2 kg
8. 5 kg
9. 10 kg
10. 15 kg
11. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Na2SiO3 * 5H2O
2. M (g/mol) 212,14
3. CAS 10213-79-3
4. WE 229-912-9
5. H 314, 335
6. P 280, 301+330+331, 305+351+338
7. RID/ADR 8, III
8. UN 3253

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. pH 12,4 (10 g/l, H2O)
5. Temperatura topnienia °C ok. 72
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C ok. 110
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary nie dotyczy
11. Gęstość g/cm3 0,85 – 1,05
12. Ciężar nasypowy 900 – 1000 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny z powolną hydrolizą
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 97,0 %
2. pH (5%, 20°C) min. 12
3. Wygląd zewnętrzny białe granulki
4. Zawartość Na2O 28,1 – 29,5 % (m/m)
5. Zawartość SiO2 28,0 – 29,4 % (m/m)
6. Sucha masa (Na2O+SiO2) 56,5 – 58,5 % (m/m)
7. Moduł molowy 1,01 – 1,05
8. Moduł wagowy 0,98 – 1,02
9. Zawartość substancji nierozpuszczalnych max. 0,02 % (m/m)
10. Zawartość żelaza max. 50 ppm
11. Gęstość 0,85 – 1,05 g/cm3
12. max. 2,0 %
13. Granulacja > 1,250 mm max. 2,0 %
14. Granulacja > 1,60 mm max. 2,0 %
Shopping Cart