Sodu (meta) nadjodan roztwór mianowany 0,05 mol/l

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaIO4
M( g/mol): 213,89
CAS: 7790-28-5
WE: 232-197-6
 
Wyczyść

Sodium (meta) periodate standard solution

Analiza miareczkowa polega na oznaczaniu składnika w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, wyznaczonym poprzez nastawienie jego miana.

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaIO4
2. M( g/mol) 213,89
3. CAS 7790-28-5
4. WE 232-197-6
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać- stan fizyczny ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
11. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
12. pH około 5,2

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wyznaczone miano 0,0498 – 0,0502 mol/l
Shopping Cart