Sodu (meta) nadjodan cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaIO4
M (g/mol): 213,89
CAS: 7790-28-5
WE: 232-197-6
   
Wyczyść

Sodium (meta) periodate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10 g
2. 25 g
3. 50 g
4. 100 g
5. 250 g
6. 500 g
7. 750 g
8. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaIO4
2. Synonimy Sodu nadjodan
3. M (g/mol) 213,89
4. CAS 7790-28-5
5. WE 232-197-6
6. H 271
7. P 210, 221
8. RID/ADR 5.1, II
9. UN 3087

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny do białego
3. Zapach bez zapachu
4. pH około 5,2 (50 g/l, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C 175
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C 300
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 3,87 (20°C)
12. Ciężar nasypowy ok. 2000 do 2100 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 100 g/l (20°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Siarczany (SO4) max. 0,01 %
3. Jodki (I) max. 0,02 %
4. Mangan (Mn) max. 0,0005 %
5. Bromiany, bromki, chlorany, chlorki max. 0,02 %
Shopping Cart