Sodu jodek cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaI
M (g/mol): 149,89
CAS: 7681-82-5
WE: 231-679-3
   
Wyczyść

Sodium iodide

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5 g
2. 25 g
3. 50 g
4. 100 g
5. 250 g
6. 500 g
7. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaI
2. M (g/mol) 149,89
3. CAS 7681-82-5
4. WE 231-679-3
5. H 400
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. pH 6,0 – 9,0 (50 g/l, H2O)
5. Temperatura topnienia °C 662
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C 1304
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary nie dotyczy
11. Gęstość g/cm3 3,67 (w 20°C)
12. Ciężar nasypowy 1500 – 2000 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 1790 g/l (20°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozp. w etanolu 426 g/l, acetonie 399 g/l
15. log Po/w -7,18

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. pH (5%, 20°C) 6,0 – 9,0
4. Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,0005 %
5. Siarczany (SO4) max. 0,003 %
6. Arsen (As) max. 0,0005 %
7. Magnez (Mg) max. 0,001 %
8. Wapń (Ca) max. 0,002 %
9. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
10. Azot ogólny (N) max. 0,001 %
11. Wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek
12. Chlorki i bromki (j. Cl) max. 0,05 %
13. Jodany (IO3) max. 0,005 %
14. Bar (Ba) max. 0,002 %
15. Wilgoć max. 5 %
Shopping Cart