Sodu jodan cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaIO3
M (g/mol): 197,89
CAS: 7681-55-2
WE: 231-672-5
   
Wyczyść

Sodium iodate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaIO3
2. M (g/mol) 197,89
3. CAS 7681-55-2
4. WE 231-672-5
5. H 272
6. P 210
7. RID/ADR 5.1, II
8. UN 1479

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. pH 5,0 – 8,0 (50 g/l, H2O)
5. Temperatura topnienia °C brak danych
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary nie dotyczy
11. Gęstość g/cm3 4,28 (w 20°C)
12. Ciężar nasypowy ok. 1150 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 81 g/l (20°C), 330 g/l (100°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozp. w acetonie, nierozpuszczalny w metanolu
15. log Po/w -7,18

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Siarczany (SO4) max. 0,01 %
4. Żelazo (Fe) max. 0,002 %
5. Potas (K) max. 0,04 %
6. Azot ogólny (N) max. 0,004 %
7. Wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek
8. Chlorki i chlorany (j. Cl) max. 0,04 %
9. Jodki (I) max. 0,004 %
10. Miedź i ołów (Cu + Pb) max. 0,002 %
Shopping Cart