Sodu heksametafosforan

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Na6(PO3)6
M (g/mol): 611,77
CAS: 10124-56-8
WE: 233-343-1
 
Wyczyść

Sodium metaphosphate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10 kg
2. 15 kg
3. 20 kg
4. 50 g
5. 100 g
6. 250 g
7. 500 g
8. 750 g
9. 1 kg
10. 2 kg
11. 5 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Na6(PO3)6
2. M (g/mol) 611,77
3. CAS 10124-56-8
4. WE 233-343-1
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. pH 4,0 – 7,5 (10 g/l, H2O)
5. Temperatura topnienia °C > 600
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary nie dotyczy
11. Gęstość g/cm3 ok. 2,5 (w 20°C)
12. Ciężar nasypowy 600 – 1100 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 81 g/l (20°C), 330 g/l (100°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozp. w acetonie, nierozpuszczalny w metanolu
15. log Po/w – 7,18

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 60 % (polifosforanów aktywnych)
2. pH (5%, 20°C) 4,0 – 7,5
3. Fosforany (j. P2O5) min. 69 %
4. Woda higroskopijna max. 0,5 %
Shopping Cart