Sodu fluorek cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaF
M( g/mol): 41,99
CAS: 7681-49-4
WE: 231-667-8
   
Wyczyść

Sodium fluoride

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaF
2. M( g/mol) 41,99
3. CAS 7681-49-4
4. H 301, 315, 319, EUH032
5. P 302+352, 305+351+338
6. RID/ADR 6.1, III
7. UN 1690
8. WE 231-667-8

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 988
5. Temperatura wrzenia °C 1695
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary 1,3 hPa (1077°C)
10. Gęstość g/cm3 2,8 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 40,5 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych kwas fluorowodorowy
13. Ciężar nasypowy brak danych
14. pH około 10,2 (40 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 98,5 – 102,0 % (w przeliczeniu na subst. bezw.)
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,025 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,005 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,002 %
5. Miedź (Cu) max. 0,002 %
6. Straty po suszeniu max. 0,5 %
7. Chlorki (Cl) max. 0,01 %
8. Siarczany (SO4) max. 0,02 %
9. Kwasy (j. kwas benzoesowy) max. 0,2 %
10. Zasady max. 0,1 % (j. NaOH)
11. Fluorokrzemiany (j. SiF6) wg przepisu
Shopping Cart