Sodu cytrynian 10 %

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C6H5Na3O7
M( g/mol): 258,07
CAS: 68-04-2
WE: 200-675-3
 
Wyczyść

Sodium citrate solution

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C6H5Na3O7
2. M( g/mol) 258,07
3. CAS 68-04-2
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 200-675-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH 7,5 – 9,0

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 10,0 % ± 0,5%
Shopping Cart