Sodu cyjanek

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaCN
M( g/mol): 49,01
CAS: 143-33-9
WE: 205-599-4
     
Wyczyść

Sodium cyanide

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaCN
2. M( g/mol) 49,01
3. CAS 143-33-9
4. H 301, 330, 410
5. P 273, 280, 302+352, 304+340
6. RID/ADR 6.1, I
7. UN 1689
8. WE 205-599-4

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach słaby gorzkich migdałów
4. Temperatura topnienia °C 563
5. Temperatura wrzenia °C 1496 (>1500°C rozkład termiczny)
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary 1,013 mbar (20°C)
10. Gęstość g/cm3 1,6 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 370 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol-słabo (20°C)
13. Ciężar nasypowy około 750 – 900 kg/m3
14. pH około 11,7 (100 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 95,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,05 %
3. Ołów (Pb) max. 0,005 %
4. Chlorki (Cl) max. 0,15 %
5. Fosforany (PO4) max. 0,05 %
6. Siarczki (S) max. 0,005 %
7. Siarczany (SO4) max. 0,05 %
8. Rodanki (SCN) max. 0,05 %
9. Woda max. 0,1 %
Shopping Cart