Sodu chloryn 7,5 %

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaClO2
M( g/mol): 90,44
CAS: 7758-19-2
WE: 231-836-6
   
Wyczyść

Sodium chlorite solution 7,5%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 2,5 l
2. 3 l
3. 5 l
4. 10 l
5. 20 l
6. 30 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaClO2
2. Synonimy chloran (III) sodu
3. M( g/mol) 90,44
4. CAS 7758-19-2
5. H 319, EUH032
6. P 280, 305+351+338
7. RID/ADR 8, III
8. UN 1908
9. WE 231-836-6

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny lub lekko żółty
3. Zapach chloru
4. Temperatura topnienia °C -3
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,052 – 1,062 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie całkowita
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. log P(o/w) brak danych
14. pH ok. 12,4

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 7,5 % ± 0,1 % (chlorynu sodu)
2. Ołów (Pb) max. 0,00001 %
3. Kadm (Cd) max. 0,00001 %
4. Wygląd zewnętrzny klarowna ciecz bezbarwna do lekko żółtej
5. Arsen (As) max. 0,00003 %
6. Nikiel (Ni) max. 0,00003 %
7. Gęstość (g/cm3, 20°C) 1,052 – 1,062
8. Rtęć (Hg) max. 0,00001 %
9. Selen (Se) max. 0,00001 %
10. Antymon (Sb) max. 0,00001 %
Shopping Cart