Sodu chlorek ( sól tabletki )

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaCl
M( g/mol): 58,44
CAS: 7647-14-5
WE: 231-598-3
Wyczyść

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 kg
2. 2 kg
3. 5 kg
4. 10 kg
5. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaCl
2. M( g/mol) 58,44
3. CAS 7647-14-5
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 231-598-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 800
5. Temperatura wrzenia °C 1461
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary 1,3 hPa (865°C)
10. Gęstość g/cm3 2,16 g/cm3 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 360 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy 1140 kg/m3
14. pH 5,0-8,0 (100 g/l H2O w 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,9 % ( w suchej masie)
2. Wygląd zewnętrzny produkt drobnokrystaliczny, białej barwy, bez zapachu
3. Wilgoć max. 0,1%
Shopping Cart