Sodu chlorek roztwór standardowy 200 mg/l

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaCl
M( g/mol): 58,44
CAS: 7647-14-5
WE: 231-598-3
 
Wyczyść

Sodium chloride standard solution

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaCl
2. M( g/mol) 58,44
3. CAS 7647-14-5
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 231-598-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 nie dotyczy
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH 5,0 – 8,0

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 0,02 ± 0,001 %
2. Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz
Shopping Cart