Sodu chlorek do komór solnych

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaCl
M( g/mol): 58,44
CAS: 7647-14-5
WE: 231-598-3
Wyczyść

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 2 kg
2. 5 kg
3. 10 kg
4. 15 kg
5. 20 kg
6. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaCl
2. M( g/mol) 58,44
3. CAS 7647-14-5
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 231-598-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 800
5. Temperatura wrzenia °C 1461
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary 1,3 hPa (865°C)
10. Gęstość g/cm3 2,16 g/cm3 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 360 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 1140 kg/m3
14. pH 5,0-8,0 (100 g/l H2O w 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min 99,90 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,00002%
3. pH 6,0±7,5 (5%, (20°C)
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,00001%
5. Potas (K) max. 0,004 %
6. Wapń (Ca) max. 0,0002%
7. Magnez (Mg) max. 0,00002%
8. Miedź (Cu) max. 0,00001%
9. Straty po suszeniu max. 0,1%
10. Fosforany (PO4) max. 0,00025%
11. Arsen (As) max. 0,00001%
12. Siarczany (SO4) max. 0,002%
13. Glin (Al) max. 0,000002%
14. Bar (Ba) niewykrywalny reakcją
15. Jodki (I) niewykrywalne reakcją
16. Bromki (j. Br) max. 0,0005%
Shopping Cart