Sodu chloran 28 %

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaClO3
M( g/mol): 106,44
CAS: 7775-09-9
WE: 231-887-4
     
Wyczyść

Sodium chlorate 28% solution

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1 l
3. 2,5 l
4. 3 l
5. 5 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaClO3
2. Synonimy chloran (V) sodu
3. M( g/mol) 106,44
4. CAS 7775-09-9
5. H 302, 411
6. P 273
7. RID/ADR 9, III
8. UN 3082
9. WE 231-887-4

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH ok. 5 – 7 (50 g/l, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 28,0 ± 1,0 %
Shopping Cart