Sodu azydek cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaN3
M( g/mol): 65,01
CAS: 26628-22-8
WE: 247-852-1
     
Wyczyść

Sodium azide

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 5 kg
8. 10 kg
9. 15 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaN3
2. M( g/mol) 65,01
3. CAS 26628-22-8
4. H 300, 410, EUH032
5. P 273, 301+310
6. RID/ADR 6.1, II
7. UN 1687
8. WE 247-852-1

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 275 (rozkład)
5. Temperatura wrzenia °C 300 (gwałtowny rozkład)
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,85 (w 20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 420 g/l (17°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy brak danych
14. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,002 %
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,005 %
4. Straty po suszeniu max. 0,5 %
Shopping Cart