Sodu azotyn cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaNO2
M( g/mol): 69,00
CAS: 7632-00-0
WE: 231-555-9
       
Wyczyść

Sodium nitrite

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 1 kg
6. 2 kg
7. 5 kg
8. 10 kg
9. 15 kg
10. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaNO2
2. Synonimy azotan (III) sodu
3. M( g/mol) 69,00
4. CAS 7632-00-0
5. H 272, 301, 400
6. P 273, 309, 310
7. RID/ADR 5.1, III
8. UN 1500
9. WE 231-555-9

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały lub jasnożółty
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 271
5. Temperatura wrzenia °C 320, rozkład
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 około 2,15 (w 20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 450 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych dobrze rozpuszcza się w dwumetylosulfotlenku, słabo w alkoholu etylowym i acetonie
13. log P(o/w) -3,7 (doświadczalnie)
14. Ciężar nasypowy około 1050 – 1300 kg/m3
15. pH około 9 (50 g/l, H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,002 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 %
5. Potas (K) max. 0,01 %
6. Wygląd zewnętrzny lekko żółtawe, higroskopijne kryształy
7. Chlorki (Cl) max. 0,02 %
8. Siarczany (SO4) max. 0,03 %
Shopping Cart