Sodu azotan cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaNO3
M( g/mol): 84,99
CAS: 7631-99-4
WE: 231-554-3
     
Wyczyść

Sodium nitrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 2 kg
8. 5 kg
9. 10 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaNO3
2. Synonimy azotan (V) sodu
3. M( g/mol) 84,99
4. CAS 7631-99-4
5. H 272, 302
6. P 260
7. RID/ADR 5.1, III
8. UN 1498
9. WE 231-554-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 306,8
5. Temperatura wrzenia °C >380 rozkład termiczny
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 2,26
11. Rozpuszczalność w wodzie 874 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych ciekły amoniak, metanol, etanol
13. log P(o/w) -3,8 (doświadczalnie)
14. Ciężar nasypowy około 1200 kg/m3
15. pH 5,5-8,3 (50 g/l, H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5 % (w preparacie wysuszonym)
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,0002 %
4. pH 5 – 7,5 (5%, 20°C)
5. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 %
6. Potas (K) max. 0,005 %
7. Wapń (Ca) max. 0,002 %
8. Magnez (Mg) max. 0,001 %
9. Wygląd zewnętrzny biały, drobnokrystaliczny proszek
10. Chlorki (Cl) max. 0,0005 %
11. Fosforany (PO4) max. 0,0002 %
12. Sole amonowe (NH4) max. 0,002 %
13. Siarczany (SO4) max. 0,003 %
14. Azotyny (NO2) max. 0,0002 %
15. Woda max. 1,0 %
16. Chlorany i nadchlorany (Cl) max. 0,003 %
Shopping Cart