Smar silikonowy do celów laboratoryjnych

1,00 

Dostawca: ChemiLab
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
 
Wyczyść

Silicone grease

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 18 g
2. 25 g
3. 50 g
4. 100 g
5. 250 g
6. 500 g
7. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. M( g/mol) nie dotyczy
2. CAS nie dotyczy
3. H nie dotyczy
4. P nie dotyczy
5. RID/ADR nie dotyczy
6. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny, opalizujący
3. Zapach brak lub bardzo słaby
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C nie ma zastosowania
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C >280
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,02 – 1,04
11. Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalna
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych nie rozp. się w acetonie, etanolu; tworzy dyspersje w eterach, węglowodorach chlorowanych, rozpuszczalnikach aromatycznych (benzen, toluen) i alifatycznych
13. pH 4,0 – 6,0

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Gęstość (g/cm3, 20°C) 1,02 – 1,04
2. Ciepło właściwe 1200 – 1300 J/kg*K
3. Przewodnictwo cieplne 4 – 4,5 J/m*s*K
4. Penetracja smaru nieugniatanego 200 – 250 mm
5. Penetracja smaru ugniatanego 280 – 360 mm
6. pH wyciągu wodnego 5,8 – 6,8
Shopping Cart