Sita molekularne 4A

1,00 

Dostawca: ChemiLab
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: 70955-01-0
WE: 215-283-8
 
Wyczyść

Molecular sieves, 4 Å

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 2 kg
8. 5 kg
9. 10 kg
10. 15 kg
11. 20 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Synonimy krzemian sodowo glinowy
2. M( g/mol) nie dotyczy
3. CAS 70955-01-0
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 215-283-8

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor żółto brązowy
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,1 – 2,2 g/cm3
11. Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalne
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych nierozpuszczalne
13. Ciężar nasypowy około 700 – 750 kg/m3
14. pH 11 (zawiesina, 50 g/l, H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Straty po prażeniu 3,0 %
2. Aktywność dynamiczna przy 5% wilgotności względnej min. 16,0 %
3. Ścieralność max. 1,0 %
4. Wytrzymałość mechaniczna min. 94,0 %
5. Gęstość nasypowa 640 – 750 kg/m3
Shopping Cart