Siarka mielona

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: S
M( g/mol): 32,06
CAS: 7704-34-9
WE: 231-722-6
   
Wyczyść

Sulfur

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 g
2. 250 g
3. 500 g
4. 750 g
5. 1 kg
6. 2 kg
7. 5 kg
8. 10 kg
9. 15 kg
10. 20 kg
11. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny S
2. M( g/mol) 32,06
3. CAS 7704-34-9
4. H 315
5. P 302+352
6. RID/ADR 4.1, III
7. UN 1350
8. WE 231-722-6

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor jasnożółty
3. Zapach słaby charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C 113 – 119
5. Temperatura wrzenia °C 444
6. Temperatura samozapłonu °C 235 (w postaci pyłu)
7. Temperatura zapłonu °C 168 – 207
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,0 % / 40,0 %
9. Cisnienie pary 10 mmHg (246°C)
10. Gęstość g/cm3 1,80 – 2,36 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalna
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 400 – 500 kg/m3
14. lepkość dynamiczna 17 mPa*s (120°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,85 %
2. Wygląd zewnętrzny jasnożółty proszek
3. Popiół max. 0,1 %
4. Kwasy w przeliczeniu na H2SO4 max. 0,01 %
5. Zawartość substancji organicznych max. 0,02 %
6. Arsen, Selen, Tellur (As, Se, Te) brak
7. Zawartość H2O max. 0,2
Shopping Cart