Sacharoza 60%

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C12H22O11
M( g/mol): 342,3
CAS: 57-50-1
WE: 200-334-9
 
Wyczyść

Sucrose solution

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C12H22O11
2. M( g/mol) 342,3
3. CAS 57-50-1
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 200-334-9

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 nie dotyczy
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. log P(o/w) -3,67 (obl.)
14. pH 5,5 – 7

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 60,0 % ± 1,0 %
2. Gęstość (g/cm3, 20°C) ok. 1,286
Shopping Cart