Rtęci (II) tlenek czerwony cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: HgO
M( g/mol): 216,59
CAS: 21908-53-2
WE: 244-654-7
       
Wyczyść

Mercury (II) oxide red

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 75 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 5 g
6. 10 g
7. 25 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny HgO
2. M( g/mol) 216,59
3. CAS 21908-53-2
4. H 300, 310, 330, 373, 410
5. P 210, 273, 280, 301+310, 304+340, 403+233
6. RID/ADR 6.1, II
7. UN 1641
8. WE 244-654-7

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor czerwony
3. Zapach bezwonny
4. Temperatura topnienia °C 500 (760 mm Hg) rozkład
5. Temperatura wrzenia °C nie dotyczy
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 11,1 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie <0,1 %
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy brak danych
14. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,01 %
3. Wapń (Ca) max. 0,01 %
4. Ołów (Pb) max. 0,005 %
5. Chlorki (Cl) max. 0,02 %
6. Siarczany (SO4) max. 0,007 %
Shopping Cart