Rtęci (II) jodek czerwony cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: HgI2
M( g/mol): 454,40
CAS: 7774-29-0
WE: 231-873-8
       
Wyczyść

Mercury (II) iodide red

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 75 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 5 g
6. 10 g
7. 25 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny HgI2
2. M( g/mol) 454,40
3. CAS 7774-29-0
4. H 301, 310, 330, 373, 410
5. P 273, 280, 302+352, 304+340, 309, 310
6. RID/ADR 6.1, II
7. UN 1624
8. WE 231-873

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor czerwony
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 259
5. Temperatura wrzenia °C 354
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary 0,01 hPa (60°C), około 0,006 hPa (80°C)
10. Gęstość g/cm3 6,28 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy 1350 kg/m3
14. pH ok. 6 – 7 (50 g/l H2O, zawiesina, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Ołów (Pb) max. 0,001 %
3. Miedź (Cu) max. 0,001 %
4. Nikiel (Ni) max. 0,001 %
5. Rtęć (Hg) max. 0,1 %
6. Rozpuszczalne sole rtęci (j.Hg) max 0,05 %
7. Rozpuszczalność (10% w 10% KI) wg opisu
Shopping Cart