Rtęci (I) chlorek cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Hg2Cl2
M( g/mol): 472,09
CAS: 10112-91-1
WE: 232-169-3
     
Wyczyść

Mercury (I) chloride

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10 g
2. 25 g
3. 50 g
4. 75 g
5. 100 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Hg2Cl2
2. Synonimy kalomel
3. M( g/mol) 472,09
4. CAS 10112-91-1
5. H 302, 315, 319, 335, 410
6. P 273, 280, 302+352, 305+351+338
7. RID/ADR 6.1, III
8. UN 2811
9. WE 232-169-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach brak danych
4. Temperatura topnienia °C 400
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 7,15
11. Rozpuszczalność w wodzie 2 mg/l
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy brak danych
14. pH brak danych
Shopping Cart