Roztwór buforowy do uwalniania pH 5,80 fosforanowy – KONCENTRAT

1,00 

Dostawca: ChemiLab
 
Wyczyść

Acetate buffer solution pH 5,8 for release

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 400 ml
2. 1 l
3. 2 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. M( g/mol) nie dotyczy
2. CAS nie dotyczy
3. WE nie dotyczy
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać- stan fizyczny ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 około 1,02 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz
2. pH (20°C) 5,80 ± 0,05
3. Potas 0,05± 0,005mol/l
Shopping Cart