Rozcieńczalnik ftalowy

1,00 

Dostawca: ChemiLab
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
     
Wyczyść

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 2,5 l
2. 3 l
3. 5 l
4. 10 l
5. 20 l
6. 30 l
7. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. M( g/mol) nie dotyczy
2. CAS nie dotyczy
3. H 226, 312, 315, 332, 335, EUH066
4. P 210, 273, 280, 304+340
5. RID/ADR 3, III
6. UN 1263

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C może zacząć topnieć przy -114°C (2-butanol)
5. Temperatura wrzenia °C może zacząć wrzeć przy 99°C (2-butanol)
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 ok. 0,8 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie brak danych
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Benzyna lakowa wg przepisu
2. Ksylen wg przepisu
3. Butanol wg przepisu
Shopping Cart