Rozcieńczalnik epoksydowy

1,00 

Dostawca: ChemiLab
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
      
Wyczyść

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 3 l
2. 5 l
3. 10 l
4. 20 l
5. 30 l
6. 1 l
7. 2,5 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. M( g/mol) nie dotyczy
2. CAS nie dotyczy
3. H 225, 312, 315, 318, 332, 335, EUH066
4. P 210, 280, 302+ 352, 305+351+338, 309, 310
5. RID/ADR 3, III
6. UN 1263

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C może zacząć topnieć przy -114°C (2-butanol)
5. Temperatura wrzenia °C może zacząć wrzeć przy 55°C (aceton)
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 ok. 0,8 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie brak danych
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Aceton wg przepisu
2. Izobutanol wg przepisu
3. Butanon-2 wg przepisu
4. Ksylen wg przepisu
5. Nafta kosmetyczna wg przepisu
Shopping Cart