Rozcieńczalnik ekstrakcyjny (odtłuszczający)

1,00 

Dostawca: ChemiLab
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
         
Wyczyść

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 3 l
2. 5 l
3. 10 l
4. 20 l
5. 30 l
6. 1 l
7. 2,5 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. M( g/mol) nie dotyczy
2. CAS nie dotyczy
3. H 226, 315, 318, 319, 335, 373, 411, EUH066
4. P 201, 273, 280, 302+ 352, 305+351+338, 309, 310
5. RID/ADR 3, III
6. UN 1263

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C może zacząć topnieć przy -114°C (2-butanol)
5. Temperatura wrzenia °C może zacząć wrzeć przy 55°C (aceton)
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 ok. 0,8 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie brak danych
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Aceton wg przepisu
2. Benzyna lakowa wg przepisu
3. Izobutanol wg przepisu
4. Octan butylu wg przepisu
5. Toluen wg przepisu
Shopping Cart