Purpura bromokrezolowa wsk.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C21H16Br2O5S
M( g/mol): 540,24
CAS: 115-40-2
WE: 204-087-8
 
Wyczyść

Bromocresol Purple

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5 g
2. 10 g
3. 25 g
4. 50 g
5. 75 g
6. 100 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C21H16Br2O5S
2. Synonimy 5′,5”-dibromo-o-krezolosulfoftaleina
3. M( g/mol) 540,24
4. CAS 115-40-2
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy
9. WE 204-087-8

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor purpurowy
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C 240 (rozkład)
5. Temperatura wrzenia °C nie dotyczy
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie słabo rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych alkohol 75 g/l
13. Ciężar nasypowy ok. 515 kg/m3
14. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wygląd zewnętrzny brązowy proszek z odcieniem czerwonym
2. Pozostałość po prażeniu 12 – 19 %
3. Rozpuszczalność w wodzie wg przepisu
4. Jednorodność chromatograficzna (TLC) wg przepisu
5. Molowy wpółczynnik absorpcji: E( pH 5,2; 410 – 450 nm) min. 18000
6. Molowy wpółczynnik absorpcji: E( pH 6,8; 570 – 590 nm) min. 47000
7. Zmiana barwy w zakresie pH: żółta min. 5,2
8. Zmiana barwy w zakresie pH: purpurowa max. 6,8
Shopping Cart