Potasu wodorotlenek roztwór mianowany 0,5 mol/l w propanolu

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KOH/P-2
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
       
Wyczyść

Potassium hydroxide 0,5M standard solution in 2-propanol

Analiza miareczkowa polega na oznaczaniu składnika w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, wyznaczonym poprzez nastawienie jego miana.

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny KOH/P-2
2. M( g/mol) nie dotyczy
3. CAS nie dotyczy
4. H 225, 315, 319, 336
5. P 210, 233, 280, 302+ 352, 305+351+338, 309, 310
6. RID/ADR 3, III
7. UN 2924

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach ostry, charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C ok. -89
5. Temperatura wrzenia °C ok. 82-83
6. Temperatura samozapłonu °C ok. 400
7. Temperatura zapłonu °C ok. 12
8. Granice wybuchowości dolna/ górna ok 2,0% obj. (etanol) / ok. 12% obj. (etanol)
9. Lepkość w temperaturze 20°C ok. 2,86 mPa*s
10. Cisnienie pary ok. 43 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 brak danych
12. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszczalny
14. Ciężar nasypowy nie dotyczy
15. pH prawie obojętny

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wyznaczone miano 0,498 – 0,502 mol/l
Shopping Cart