Potasu wodorotlenek roztwór mianowany 0,01 mol/l w etanolu

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KOH/C2H5OH
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
   
Wyczyść

Potassium hydroxide standard solution in ethanol

Analiza miareczkowa polega na oznaczaniu składnika w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, wyznaczonym poprzez nastawienie jego miana.

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny KOH/C2H5OH
2. M( g/mol) nie dotyczy
3. CAS nie dotyczy
4. H 225
5. P 210
6. RID/ADR 3, III
7. UN 1993

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach etanolu
4. Temperatura topnienia °C -114,5 (etanol)
5. Temperatura wrzenia °C 78,3 (etanol)
6. Temperatura samozapłonu °C 425 (etanol)
7. Temperatura zapłonu °C 12 (etanol)
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 3,5% obj. (etanol) / 15% obj. (etanol)
9. Cisnienie pary 59 hPa (etanol)
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszczalny
13. pH około 14 (20°C)
14. lepkość dynamiczna 1,2 mPa*s (etanol)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wyznaczone miano 0,00996 – 0,01004 mol/l
Shopping Cart