Potasu wodorotlenek ok.50 % cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KOH
M( g/mol): 56,11
CAS: 1310-58-3
WE: 215-181-3
     
Wyczyść

Potassium hydroxide solution 50%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l
5. 2,5 l
6. 5 l
7. 10 l
8. 20 l
9. 30 l
10. 60 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny KOH
2. M( g/mol) 56,11
3. CAS 1310-58-3
4. H 290, 302, 314
5. P 280, 301+330+331, 305+351+338, 309, 310
6. RID/ADR 8, II
7. UN 1814
8. WE 215-181-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C około 100
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 ok. 1,51 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH około 14 (20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość ok. 50,0 %
2. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 %
3. Chlorki (Cl) max. 0,004 %
4. Węglany (CO3) max. 1,5 %
5. Fosforany (PO4) max. 0,001 %
6. Siarczany (SO4) max. 0,002 %
7. Gęstość (g/cm3, 20°C) ok. 1,51
Shopping Cart