Potasu wodorotlenek 0,1 mol/l odważka analityczna

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KOH
M( g/mol): 56,11
CAS: 1310-58-3
WE: 215-181-3
     
Wyczyść

Odważka analityczna to określona ilość substancji (stałej lub roztworu) w zamkniętej ampułce, przeznaczona do sporządzenia roztworu o określonym mianie.

Potassium hydroxide analytical weighed amount

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 szt.
2. 10 szt.

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny KOH
2. M( g/mol) 56,11
3. CAS 1310-58-3
4. H 290, 302, 314
5. P 280, 301+330+331, 305+351+338, 309, 310
6. RID/ADR 8, II
7. UN 1814
8. WE 215-181-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C około 100
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 ok. 1,137 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH około 14 (20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Stężenie porozcieńczeniu do 1000 ml w 20°C 0,1 mol/l ± 0,2 %
Shopping Cart