Potasu węglan cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: K2CO3
M( g/mol): 138,21
CAS: 584-08-7
WE: 209-529-3
   
Wyczyść

Potassium carbonate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 5 kg
8. 10 kg
9. 15 kg
10. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny K2CO3
2. M( g/mol) 138,21
3. CAS 584-08-7
4. H 315, 319, 335
5. P 302+352, 305+351+338
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 209-529-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 891
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 2,43 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie około 1120 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 800 kg/m3
14. pH ok. 11,5 – 12,5 (50 g/l H2O, 20

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 %
5. Wygląd zewnętrzny biały proszek
6. Fosforany (PO4) max. 0,001 %
7. Arsen (As) max. 0,00005 %
8. Siarczany (SO4) max. 0,004 %
9. Chlorki i chlorany (Cl) max. 0,002 %
10. Glin (Al) max. 0,001 %
11. Azot ogólny (N) max. 0,001 %
12. Straty po prażeniu max. 0,8 %
Shopping Cart