Potasu sodu węglan cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: K2CO3 *Na2CO3
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
   
Wyczyść

Potassium carbonate – Sodium carbonate mixture

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny K2CO3 *Na2CO3
2. M( g/mol) nie dotyczy
3. CAS nie dotyczy
4. H 315, 319, 335
5. P 302+352, 305+351+338
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 2,47 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 1750 kg/m3
14. pH ok. 11,5 (50g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 99,0 – 101,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0015 %
5. Wygląd zewnętrzny biały proszek
6. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
7. Fosforany (PO4) max. 0,003 %
8. Arsen (As) max. 0,00005 %
9. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
10. Azot ogólny (N) max. 0,001 %
11. Straty po prażeniu max. 3,0%
Shopping Cart