Potasu rodanek 0,1 mol/l odważka analityczna

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KSCN
M( g/mol): 97,18
CAS: 333-20-0
WE: 206-370-1
   
Wyczyść

Odważka analityczna to określona ilość substancji (stałej lub roztworu) w zamkniętej ampułce, przeznaczona do sporządzenia roztworu o określonym mianie.

Potassium thiocyanate analytical weighed amount

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 szt.
2. 10 szt.

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny KSCN
2. M( g/mol) 97,18
3. CAS 333-20-0
4. H 302, 312, 332, 412, EUH032
5. P 273, 280,302+352
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 206-370-1

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 173
5. Temperatura wrzenia °C rozkład w 500
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary <1 hPa (20°C)
10. Gęstość g/cm3 1,89 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 230 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol, aceton
13. Ciężar nasypowy około 750 – 1000 kg/m3
14. pH 5,3-8,7 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Stężenie porozcieńczeniu do 1000 ml w 20°C 0,1 mol/l ± 0,2 %
Shopping Cart