Potasu nadsiarczan cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: K2S2O8
M( g/mol): 270,32
CAS: 7727-21-1
WE: 231-781-8
       
Wyczyść

Potassium persulfate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny K2S2O8
2. Synonimy peroksodisiarczan(VI) dipotasu; nadtlenodisiarczan(VI) dipotasu
3. M( g/mol) 270,32
4. CAS 7727-21-1
5. H 272, 302, 315, 317, 319, 334, 335
6. P 210, 280, 302+352, 305+351+338
7. RID/ADR 5.1, III
8. UN 1492
9. WE 231-781-8

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C rozkład około 100
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary niska
10. Gęstość g/cm3 2,48 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 52 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych nierozp. w etanolu
13. Ciężar nasypowy około 780 kg/m3
14. pH około 4 – 5 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,002 %
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,005 %
4. Mangan (Mn) max. 0,0005 %
5. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
Shopping Cart