Potasu nadmanganian 5%

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KMnO4
M( g/mol): 158,04
CAS: 7722-64-7
WE: 231-760-3
   
Wyczyść

Potassium permanganate solution 5%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l
2. 5 l
3. 10 l
4. 20 l
5. 30 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny KMnO4
2. M( g/mol) 158,04
3. CAS 7722-64-7
4. H 411
5. P 273
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 231-760-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor fioletowy
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 około 1,0312 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH około 8 (20 g/l)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 5,0 % ± 0,1 %
2. Gęstość g/cm3 ok. 1,0312 (15°C)
Shopping Cart