Potasu nadmanganian 0,02 mol/l odważka analityczna

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KMnO4
M( g/mol): 158,04
CAS: 7722-64-7
WE: 231-760-3
       
Wyczyść

Odważka analityczna to określona ilość substancji (stałej lub roztworu) w zamkniętej ampułce, przeznaczona do sporządzenia roztworu o określonym mianie.

Potassium permanganate analytical weighed amount

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 szt.
2. 10 szt.

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny KMnO4
2. M( g/mol) 158,04
3. CAS 7722-64-7
4. H 272, 302, 410
5. P 210, 273
6. RID/ADR 5.1, II
7. UN 1490
8. WE 231-760-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor ciemnofioletowy
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C >240 (rozkład termiczny)
5. Temperatura wrzenia °C nie charakteryzuje się
6. Temperatura samozapłonu °C subst. niepalna
7. Temperatura zapłonu °C subst. niepalna
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie tworzy mieszanin wybuchowych
9. Cisnienie pary < 0,01 hPa (20°C)
10. Gęstość g/cm3 2,7 g/cm3 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 61 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 1300 – 1600 kg/m3
14. pH 7 – 9 (20 g/l)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Stężenie porozcieńczeniu do 1000 ml w 20°C 0,02 mol/l ± 0,2 %
Shopping Cart