Potasu jodan cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KIO3
M( g/mol): 214,00
CAS: 7758-05-6
WE: 231-831-9
     
Wyczyść

Potassium iodate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 250 g
2. 500 g
3. 1 kg
4. 25 g
5. 50 g
6. 100 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny KIO3
2. M( g/mol) 214,00
3. CAS 7758-05-6
4. H 272, 318
5. P 280, 305+351+338
6. RID/ADR 5.1, II
7. UN 1479
8. WE 231-831-9

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 560
5. Temperatura wrzenia °C 560 (rozkład)
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 3,98 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 80 g/l (20°C), 321 g/l (100°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 2000 kg/m3
14. pH 5,0 – 8,0 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,003 %
4. pH 5,0 – 8,0
5. Sód (Na) max. 0,01 %
6. Wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek
7. Siarczany (SO4) max. 0,01 %
8. Chlorki i chlorany (Cl) max. 0,1 %
9. Azot ogólny (N) max. 0,004 %
10. Jodki (I) max. 0,004 %
Shopping Cart