Potasu heksacyjanożelazian (II) cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: K3Fe(CN)6
M( g/mol): 329,26
CAS: 13746-66-2
WE: 237-323-3
 
Wyczyść

Potassium hexacyanoferrate (II)

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 25 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny K3Fe(CN)6
2. Synonimy potasowy żelazocyjanek
3. M( g/mol) 329,26
4. CAS 13746-66-2
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy
9. WE 237-323-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor rubinowoczerwony
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C >200 rozkład termiczny
5. Temperatura wrzenia °C nie dotyczy
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,85 (w 20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 464 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych aceton
13. Ciężar nasypowy około 900 – 1000 kg/m3
14. pH ok. 6 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. Wygląd zewnętrzny rubinowoczerwone kryształy
4. Chlorki (Cl) max. 0,01 %
5. Siarczany (SO4) max. 0,01 %
6. Heksacyjanożelaziany (II) max. 0,05 %
Shopping Cart